Đề thi kiểm tra kì 1 môn Hóa học lớp 11 – Trường THPT Yên Lãng

Đề thi kiểm tra kì 1 môn Hóa học lớp 11 – Trường THPT Yên Lãng

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

Loading...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề

(Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi)

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba =137.

 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Câu 1: Dung dịch nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl loãng?

A. KNO3.   B. AgNO3.   C. NaOH.       D. Na2CO3.

Câu 2: Khí NH3 làm quì tím ẩm chuyển sang màu

A. xanh.        B. đỏ.   C. hồng.           D. tím.

Câu 3: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 3,36.  B. 2,24.      C. 4,48.       D. 6,72.

Câu 4: Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không xảy ra phản ứng với nhau?

A. HCl, Fe(OH)3.                                    B. KOH, CaCO3.

C. CuCl2, AgNO3.                                  D. K2SO4, Ba(NO3)2.

Câu 5: Dung dịch nào sau đây có pH = 7?

A. NaOH.         B. H2SO4.       C. NaCl.            D. HCl.

Câu 6: Chất nào sau đây lưỡng tính?

A. Fe(OH)­3.­    B. Mg(OH)2.    C. NaCl.         D. Al(OH)3.

Câu 7: Để phân biệt dung dịch Na3PO4 và dung dịch NaNO3 nên dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch HCl.                       B. Dung dịch KOH.

C. Dung dịch AgNO3.                 D. Dung dịch H2SO4.

Câu 8: Cho muối NH4Cl tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH đun nóng thì thu được 5,6 lít (đktc) một chất khí. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã dùng là

A. 3,0M.        B. 1,0M.          C. 2,0M.             D. 2,5M.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 9 (2,0 điểm): Cho 100 ml dung dịch HNO3 1,0 M (dung dịch A) vào 100 ml dung dịch KOH 1,0M (dung dịch B).

a) Viết phương trình điện li của HNO3; KOH.

b) Tính pH của dung dịch A và dung dịch B.

c) Tính pH khi trộn lẫn dung dịch A và dung dịch B.

Câu 10 (2,0 điểm): Thực hiện dãy chuyển hoá sau và ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có.

NH3 – NO – NO2 – HNO3  – NH4NO3

Câu 11 (2,0 điểm)

a) Vào mùa lạnh người ta thường sử dụng than để sưởi ấm, tuy nhiên có nhiều trường hợp bị ngộ độc dẫn đến tử vong. Chất nào gây nên sự ngộ độc trên? Viết phương trình hóa học tạo thành chất đó trong quá trình sử dụng than để sưởi ấm. Nêu biện pháp tránh bị ngộ độc khi sử dụng than để sưởi ấm.

b) Cho 0,56 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 0,05M. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Câu 12 (2,0 điểm): Cho hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là bao nhiêu?

———–Hết———–

(Thí sinh không được dùng tài liệu kể cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 11 – SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 2016

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm): 0,25đ/câu

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A A C B C D C D

 II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Câu ĐÁP ÁN Điểm
9

 

 

a. HNO3 → H+ + NO3

 

KOH → K+ + OH

 

 

0,5 đ

b. HNO3 → H+ + NO3

 

Nồng độ mol/l của H+ = 1,0M → Dung dịch A có pH = 0

KOH → K+ OH

Nồng độ mol/l của OH = 1,0M → pOH = 0 → dung dịch B có pH = 14

1,0 đ
c) H+ + OH → H2O

 

Số mol của H+ = số mol của OH = 0,1

Þ pH của dung dịch sau phản ứng = 7

 

 

0,5 đ

 

10 (1): 4NH3 + 5O2  4NO  + 6H2O

 

(2): 2NO + O2 → 2NO2

(3): 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(4): NH3 + HNO3 → NH4NO3

0,5 đ

 

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

11 a) Khí đó là CO

 

    C + O2  CO2

CO2 + C  CO

  Không dùng trong phòng kín mà phải để cửa thoáng.

0,25 đ

 

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

b)  nOH– = 0,04 mol; nCO= 0,025 mol → tạo 2 muối

 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

x mol   x mol  x mol

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

y mol   2y mol

+ Ta có hệ phương trình

Đề thi kiểm tra kì 1 môn Hóa học lớp 11 – Trường THPT Yên Lãng

11b.

Đề thi kiểm tra kì 1 môn Hóa học lớp 11 – Trường THPT Yên Lãng

0,25 đ

 

 

 

 

 

0,5 đ

 

0,25 đ

 

 

 

12

 

 

 

Đề thi kiểm tra kì 1 môn Hóa học lớp 11 – Trường THPT Yên Lãng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 đ

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 đ

Ghi chú: Học sinh làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa

 

Đánh giá bài viết
Loading...
Xem thêm:  Đề thi học kì 1 môn Vật lí lớp 11 – Trường THPT Trung Giã