Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập

Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập

TRƯỜNG THPT TỰ LẬP

Loading...

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

MÔN: ĐẠI SỐ 11

  Câu 1: (6 điểm) Tìm các giới hạn sau:

Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập

Câu 2: (3điểm) Cho hàm số: Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập Tìm m để hàm số liên tục tại x = 2.

Câu 3 (1điểm) Cho phương trình: (m4+m+1)x2010 + x5 – 32 = 0, m là tham số

CMR phương trình trên luôn có ít nhất một nghiệm dương với mọi giá trị của tham số m.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CHƯƠNG 4 – THPT TỰ LẬP

Câu Nội dung Điểm
a

 

(2đ)

 

 

Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập

1,0

 

1,0

b

 

(2đ)

 

 

Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập

 

 

0,5

0,5

c

 

(2đ)

Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập  

 

 

0,5

 

0,5

2

 

(3đ)

Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập

 

 

Do đó:  2m+3 = 7/4 ⇒ m = -5/8. Vậy làm số f(x) liên tục tại x0 = 2

 

1

 

 

1

 

1

 

3

 

(1đ)

Hàm số  f(x) = m4+m+1)x2010 + x5 – 32 = 0  là hàm đa thức nên liên tục trên R do đó nó liên tục trên đoạn [0; 2]

 

f(0) = -32

Đề thi kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 – Trường THPT Tự Lập

Suy ra f(0).f(2) < 0 với mọi m thuộc R nên phương trình f(x)= 0 có một nghiệm thuộc khoảng (0,2) nên nó luôn có ít nhất một nghiệm dương với mọi giá trị của m.

 

 

 

0,25

0,25

 

 

0,25

 

 

0,25

——- Hết ——-

 

Đánh giá bài viết
Loading...