Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 10 cuối học kì 1 – Trường THPT Nguyễn Khuyến

Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 10 cuối học kì 1 – Trường THPT Nguyễn Khuyến

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

Loading...

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề

(Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi)

Cho nguyên tử khối: H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Br = 80; Ba = 137.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Câu 1: Chất nào sau đây chứa liên kết ion?

A. N2.                      B. CH4.                            C. KCl.        D. NH3.

Câu 2: Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử X là 112. Số proton trong X là

A. 112.                        B. 56.                        C. 48.         D. 55.

Câu 3: Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn. Ở trạng thái cơ bản, số lớp electron của X là

A. 3.                    B. 1.                              C. 4.         D. 2.

Câu 4: Thứ tự tăng dần tính phi kim của các nguyên tố trong nhóm VIIA là

A. Br, F, I, Cl.                            B. F, Cl, Br, I.

C. I, Br, F, Cl.                             D. I, Br, Cl, F.

Câu 5: Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tố kim loại?

A. 1s22s22p63s23p6.                      B. 1s22s22p63s23p3.

C. 1s22s22p63s23p1.                       D. 1s22s22p63s23p5.

Câu 6: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong SO2 bằng

A. – 2.                    B. +4.                        C. +2.         D. +6.

Câu 7: Nguyên tử kali có 19 proton, 19 electron và 20 nơtron. Số khối của nguyên tử kali là

A. 20.                              B. 19.                          C. 38.         D. 39.

Câu 8: Vị trí của flo (Z = 9) trong bảng tuần hoàn là

A. ô số 9, chu kì 2, nhóm VIIA.                              B. ô số 9, chu kì 2, nhóm VA.

C. ô số 7, chu kì 3, nhóm VIIA.                               D. ô số 7, chu kì 2, nhóm VA.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 9 (2,0 điểm): Hạt nhân nguyên tử X có 8 proton; nguyên tử Y có tổng số hạt mang điện bằng 52.

a) Viết cấu hình electron của X, Y.

b) Viết cấu hình electron của Y2+; Y3+.

Câu 10 (2,0 điểm): Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron

a) C + HNO3 → CO2+ NO2 + H2O

b) Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O

Câu 11 (1,5 điểm): Trong tự nhiên đồng có hai đồng vị là 6329 Cu và 6529 Cu Tính phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị biết nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54 đvC.

Câu 12 (2,5 điểm): Nguyên tố X thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Phần trăm khối lượng của X trong oxit cao nhất là 40%.

a) Tìm nguyên tố X.

b) Gọi Y là hiđroxit cao nhất của X. Viết công thức cấu tạo của Y (thỏa mãn qui tắc bát tử) và viết phương trình phản ứng của Y với K2CO3; BaCl2.

—————-Hết—————-

Họ và tên thí sinh:……………………………………………………..

Số báo danh:……………..

(Thí sinh không được dùng tài liệu kể cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

 

Đánh giá bài viết
Loading...