Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán – Trường THCS Tân Trào

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán – Trường THCS Tân Trào

UBND HUYỆN KIẾN THỤY – TRƯỜNG THCS TÂN TRÀO

Loading...

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  LỚP 6

Năm học 2016-2017

Môn: Toán (Số Học)

Thời gian làm bài 90 phút

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 Điểm ; 8.Câu, làm bài trong thời gian:10 phút)

Chọn câu trả lời đúng.

Câu 1:  Cho tập hợp B = { 3; 4; 5; 16 }.Cách viết đúng là:

A. 3  ⊂ B     B. { 3; 4 }∈ B     C. { 3;4; 5 } ⊂ B    D.  3 ∉ B

Câu 2: Giá trị của biểu thức 5.23 bằng:

A. 1000        B.  30       C.  40            D.  125

Câu 3:  ƯCLN(96,160,192) bằng

A. 16     B.  24        C. 32            D. 48

Câu 4:  Cho a  b và a, b ∈ N*.

A. ƯCLN(a,b) = b và BCNN(a,b) = a

B.  ƯCLN(a,b) = a

C. BCNN(a,b) = b

D. Câu a và b làđúng

Câu 5:  Kếtquảcủaphéptính (-16) + |-14| bằng:

A. 30        B. -30        C. 2          D. -2

Câu 6:  Tổng  a –( -b + c – d) bằng:

A. a – b +c – d    B. a+ b+c+d   C. a+b+c – d  D. a+b-c+d

Câu 7:  Nếu M nằm giữa 2 điểm A và B thì:

A. AM+MB= AB2   B.  AM+MB = AB  C. AM+MB<AB  D.  AM+MBAB

Câu 8: Cho đoạn thẳng AB = 6cm.Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì

A. IA=IB= 6 cm    B. AB<IB    C. IA=IB= 3cm     D. IA+IB>AB

…………………………Hết phần trắc nghiệm………………………………

Xem thêm:  Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Văn – Trường THCS Nam Điền

II- PHẦN TỰ LUẬN: ( 8.Điểm; 4 Câu, làm bài trong thời gian: 35phút)

Câu 1 (2,5đ): Thực hiện phép tính

a) 3. 52 – 16: 22

b) 20- [30 – (5-1)2]

c) ( -16) + (- 84)

Câu 2 (1,0 đ): Tìm x biết

a)  – 36 + x = – 4

b) ⌊x-2⌋ = 3

Câu 3 (2đ): Học sinh khối 6 khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ hàng.Biết số học sinh khối 6 trong khoảng từ 200 đến 250. Tính số học sinh khối 6.

Câu 4(1,5đ): Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM=4cm.

a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao?

b) M có là trung điểm của AB hay không?

Câu 5(1đ): Cho: A = 21+ 22+ 23+ 24+ 25+ …+ 290

Chứng tỏ A chia hết cho 7


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 2đ)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm       

Câu 1     2     3     4     5     6     7     8    
Đáp án C C C A D D B C

II. TỰ LUẬN: ( 8đ)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1: (2, 5đ)

 

 

a) 3. 52 – 16: 22  = 75 – 4= 71

 

b) 20- [30 – (5-1)2] = 20- [30 – 42] = 20- [30 – 16]

=20-14=6

c )  -16 + (-84) = -100

  1đ

 

 

0,5đ

Câu 2: (1.0đ)

 

 

    a)  – 36 + x = – 4

 

x = (-4) – (-36)

x= ( -4) +36

x = 32

b) ⌊x-2⌋ = 3

x-2 = 3

hoặc x-2 = -3

Nếu  x-2 = 3

x= 3+2 = 5

Nếu  x-2 = -3

x = -3+2= -1

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

 

 

0,25đ

Câu 3: (2đ)

 

 

 

Gọi số học sinh khối 6 là a 0,25đ
Theo đề bài ta có: a ∈ BC(10,12,15) và 200 ≤ a ≤ 250 0,25đ
   BCNN(10;12;15) =60 0,25đ
 BC(10;12;15) = B(60) = {0; 60; 120; 180; … } 0,5đ
Vì a ∈ BC(10,12,15)  và 200≤ a ≤ 250 nên a =240 0,5đ
Vậy số học sinh khối 6 là 240. 0,25đ
Câu 4: (1,5đ)

 

 

 

Hình vẽ: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán – Trường THCS Tân Trào

 

a)  Trên cùng tia AB có AM<AB( Vì 4cm<8cm)

Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

  0,25đ

 

 

 

0,25đ

  b) Vì  điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên ta có:

 

AM + MB = AB

Thay AM = 4cm ; AB = 8 cm ta được:

4 + MB = 8

=> MB =8 – 4= 4(cm)

=>MA=MB (= 4 cm)

+) M là trung điểm của đoạn thẳng AB vì:

M nằm giữa A và B và MA=MB

 

 

0,25đ

 

 

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 5: (1đ)

 

 

 

A =  21+ 22+ 23+ 24+ 25+ …+ 290  
= ( 21+ 22+ 23)+ (24+25+ 26)+ ( 27+ 28+ 29)+ …+(295+ 296+ 23+    +297)+ (298+ 299+ 290) 0,25đ
= (21+ 22+ 23) + 23.( 21+ 22+ 23) +…

 

+ 297.( 21+ +22+ 23)

0,25đ
= 1.14 + 23.14+…+ 297.14 0,25đ
= 14.(1+ 23+… +297).

 

= 2.7.(1+ 23+… +297).

Vậy A chia hết cho 7.

0,25đ
 

Đánh giá bài viết
Loading...