Đề kiểm tra chương 4 Đại số lớp 7 – Trường THCS Đống Đa

Đề kiểm tra chương 4 Đại số lớp 7 – Trường THCS Đống Đa

ĐỀ BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV

Loading...

ĐẠI SỐ 7

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: ( 1đ) Cho A = 13xy  + xy – 4xy, tính giá trị của A khi x = 1 và y = -2

Câu 2: (2,5đ) Cho M= 3x2y ;  N= -5xy2

a) (1đ) Viết 4 đơn thức đồng dạng với đơn thức M.

b) (0.5đ) Tính M.N

c) (1đ)  Cho D = 7xy2 +2 x2y, tìm đơn thức E  sao cho  E + D = M+N.

Câu 3: (4,5đ) Cho hai đa thức một biến

F(x) =2x2 – 3x + 2x3 – 4 + 4x – 2x3 – 1

G(x) = 13 – 12x3 + 1 – x + 12x3 + x2 + 3x

a) (1.5đ) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo chiều giảm lũy thừa của biến.

b) (1đ) Tìm bậc của mỗi đa thức.

c) (1đ) Tính F(x) + G(x)

d) (1đ) Tìm H(x) sao cho H(x) + F(x) = G(x)

Câu 4: (2đ) a) (1đ) Cho đa thức A(x) = x2 -3x +2

Kiểm tra xem số nào là nghiệm của đa thức trên trong các số sau:  -2; 1; 2. Vì sao?

b) (1đ) Cho đa thức Q(x) = x2 – ax +b, biết Q(0)=2 và Q(x) có nghiệm là 1, tìm hệ số a và b?


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài

Đáp án

Biểu điểm

1 Câu 1: ( 1đ)

 

Cho A = 13xy  + xy – 4xy, tính giá trị của A khi x = 1 và y = -2

A=10xy thay … A=-20

1
2 Câu 2: (2,5đ)

 

Cho M= 3 x2y ;  N= -5xy2

Viết 4 đơn thức đồng dạng với đơn thức M là:……

Tính M.N=-15x3y3

Cho D = 7xy2 +2 x2y, tìm đơn thức E  sao cho  E + D = M+N.

E= M+N-D=3x2y +( -5xy2) – (7xy2 +2 x2y)=..= -12xy2 + x2y

 

 

 

 

1

 

0.5

 

1

3 Câu 3: (4,5đ)

 

Cho hai đa thức một biến

F(x) =2x2 – 3x + 2x3 – 4 + 4x – 2x3 – 1

G(x) = 13 – 12x3 + 1 – x + 12x3 + x2 + 3x

a)Thu gọn và sắp xếp  hai đa thức trên theo chiều giảm lũy thừa của biến.

F(x) =2x2 – 3x + 2x3 – 4 + 4x – 2x3 – 1

= 2x2 + x – 5

G(x) = 13 – 12x3 + 1 – x + 12x3 + x2 + 3x

= x2 + 2x +14

b) Tìm bậc của mỗi đa thức.

F(x) có bậc 2

G(x) có bậc 2

c) Tính F(x) + G(x) = 2x2 + x – 5+ x2 + 2x +14= 3x2 + 3x +9

d) Tìm H(x) sao cho H(x) + F(x) = G(x)

H(x)= G(x)-F(x)= (x2 + 2x +14) – (2x2 + x – 5)=…= -x2 + x +19

 

 

 

 

 

 

 

0.75

 

 

 

0.75

 

0.5

0.5

1

 

1

4 Câu 4: (2đ)

 

a) (1đ) Cho đa thức A(x) = x2 -3x +2

Kiểm tra xem số nào là nghiệm của đa thức trên trong các số sau:  -2; 1; 2. Vì sao?

Số -2 và 1 là nghiệm vì…

b) (1đ)

Cho đa thức Q(x) = x2 – ax +b, biết Q(0)=2 và Q(x) có nghiệm là 1, tìm hệ số a và b?

Q(0)=b=2

Q(1)=1-a + b = 0 => a = -3

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

0,5

0,5

Đánh giá bài viết
Loading...
Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 - Trường THCS Kinh Thành