Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu

KIỂM TRA HÓA 11

Loading...

Thời gian: 45 phút

I- TRẮC NGHIỆM (3đ)

Câu 1. Khi cho propan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1, sản phẩm chính thu được là:

A. 1-brompropan          B. 2 – brompropan

3. 2,2-đibrompropan                          D. 2,3-đibrompropan

Câu 2. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. butan                B. but-1-en                   C. cacbon đioxit                   D. metylpropan

Câu 3. Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được

A. butan                        B. isobutan                    C. isobutilen      D. pentan

Câu 4. Công thức phân tử nào phù hợp với penten?

A. C3H6                        B. C5H12                           C. C5H8     D. C5H10

Câu 5. Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A. But-1-in                        B. Propin                       C. But-2-in    D. Etin

Câu 6. Cho buta-1,3-đien tác dụng với dung dịch brom (1:1, ở nhiệt độ 40oC). Sản phẩm chính của phản ứng là:

A. 3,4-đibrombut-1-en                                     B. 1,2-đibrombut-3-en

C. 1,2,3,4-tetrabrombutan                               D. 1,4-đibrombut-2-en

Câu 7. Cho CTCT: CH2=C-CH=CH2. Tên của chất trên là:

CH3

A. đivinyl

B. 2-metylbuta-1,3-đien

C. Tên gọi khác

D. 2-etylbuta-1,3-đien

Câu 8. Polipropilen (PP) là sản phẩm trùng hợp của:

A. CH2=CH2                                    B. CH2=CH-Cl

C. CH2=CH-CH=CH2                       D. CH2=CH-CH3

Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X có công thức phân tử là:

A. CH4                       B. C2H6                                C. C2H4        D. C2H2.

Câu 10. Để điều chế một lượng nhỏ etilen trong phòng thí nghiệm người ta dùng:

A. Crackinh butan.

B. Cộng hiđro vào C2H2.

C.Tách hiđro từ etan.

D.Tách nước từ ancol etylic.

Câu 11. Trong số các ankin có công thức phân tử là C5H8 có bao nhiêu chất tác dụng được với AgNO3/NH3?

A. 1                          B. 2                             C. 3       D. 4

Câu 12. Cần áp dụng quy tắc Maccopnhicop khi cộng nước vào chất nào sau đây?

A. CH2=CH2                                B. CH3-CH=CH-CH3

C. CH2=CH-CH3                          D. BrCH=CHBr

II. PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)

Câu 1. (2đ).  Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau(ghi rõ điều kiện phản ứng)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu

 

Câu 2 (3đ). Đốt cháy hỗn hợp V lit hai hiđrocacbon A là đồng đẳng liên tiếp  thu được 15,68 lít khí CO2(đktc) và 18 gam nước.

a. Tính V(đktc)

b. Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon đó

Bài 3(2đ). Viết CTCT của các chất sau:

a. Buta-1,3-đien

b. 2-metylbut-1-en,

c.Metan

d. Propin

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 11 CHƯƠNG 6 – Trường THPT TRẠM TẤU

I. Trắc nghiệm mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐA B B A D C D B D B D B C

II. TỰ LUẬN

Câu Đáp án
1 mỗi phương trình đúng, cân bằng đúng, ghi rõ điều kiện được 0,25đ (Thiếu điều kiện trừ mỗi phương trình một nửa số điểm của phương trình đó)

 

 

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu

2 nCO2 = 15,68/22,4=0.7 mol, nH2O  =18/18 = 1 mol

 

vì  nH2O   >  nCO2  nên A thuộc dãy đồng đẳng ankan

nankan = nH2O  – nCO2 = 1 – 0,7 = 0,3 mol

V= 0,3 x22,4 = 6,72 lit

Gọi CTPT chung của 2 ankan là CnH2n+2 với n1<n<n2

CnH2n+2 + (3n+1)/2O2  ->  nCO2 + (n+1)H2O

n mol  n+1 mol

0,7 mol  1 mol

Theo bài ra ta có:

n/0,7 = (n+1)/1=> n = 2,3 =. n1 = 2, n2  = 3.

CTPT của 2 ankan là C2H6 và C3H8

3 Mỗi công thức cấu tạo đúng được 0,5 điểm.

 

a. CH2 = CH-CH=CH2

b. CH2= CH(CH3) -CH2-CH3

c. CH4

d. CHC-CH3

 

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 11 chương 6 – Trường THPT Trạm Tấu
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...