Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 – Trường PT DTNT Kiên Giang

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 – Trường PT DTNT Kiên Giang

SỞ GD& ĐT KIÊN GIANG

Loading...

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV

TRƯỜNG PT DTNT TỈNH KIÊN GIANG

MÔN TOÁN – LỚP 10(CB) 

Câu 1: [2,0 đ] Xét dấu các biểu thức sau: Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 - Trường THPT Kim Giang

Câu 2: [7,0 đ]

a/Giải bất phương trình: (x+3)/(1-x) > 0.

b/Giải bất phương trình: x2 + 3x – 4 ≤ 0

c/Giải hệ bất phương trình: Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 - Trường THPT Kim Giang

d/Giải bất phương trình: Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 - Trường THPT Kim Giang

Câu 3: [1,0 đ] Tìm m để bất phương trình sau: mx2 – 2(m+1) + m+7 < 0 vô nghiệm.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 4 – PT DTNT TỈNH KIÊN GIANG

Bài Nội dung Điểm
Câu 1: [2,0 đ] Bảng xét dấu đúng 0,5 điểm

 

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 - Trường THPT Kim Giang

 
 

 

 

Câu 2a: [2,0 đ]

Bảng xét dấu đúng 1 điểm

 

(x+3)/(1-x) > 0 ⇔ -3<x<1

S = (-3,1)

 

 
 Câu 2b: [1,0 đ] x2 + 3x – 4 ≤ 0 ⇔ -4 ≤ x ≤ 1

 

Tập nghiệm S = [-4,1]

 
 Câu 2c: [2,0 đ]  Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 - Trường THPT Kim Giang

 

Tập nghiệm S = (4,+ ∞)

 
 Câu 2d: [2,0 đ] Ta có:

 

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 - Trường THPT Kim Giang

Vậy: S = (-∞,-2] ∪(14,+ ∞)

 
 Câu 3: [1,0 đ] mx2 – 2(m+1) + m+7 < 0

 

BPT vô nghiệm Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 - Trường THPT Kim Giang

Vậy BPT vô nghiệm khi m>1/5

 
Đánh giá bài viết
Loading...